Calamiteitenonderzoek

Calamiteitenonderzoek in de zorg

Onafhankelijk calamiteitenonderzoek uitvoeren is een vak. Kaat Vink & Partners levert snel een betrouwbaar onderzoeksteam of een onafhankelijk voorzitter voor uw calamiteitencommissie. Wij werken met u samen, garanderen efficiënt en vakkundig calamiteitenonderzoek door ter zake kundige onderzoekers. Met altijd oog voor de mensen, uw mensen, achter de calamiteit. Met oog voor detail. Met analytische vaardigheden en het vermogen om, samen met u, de juiste onderzoeksmethode te kiezen. We leveren maatwerk: voor uw organisatie, voor de betrokkenen en voor de patiënt en/of diens familie.

Met deze aanpak zorgt u ervoor dat deugdelijk calamiteitenonderzoek wordt gedaan, wat leidt tot heldere inzichten en verbeteradviezen met een goede onderbouwing. Dat komt de kwaliteit van uw zorgverlening ten goede in de hele organisatie.

NB: In sommige gevallen wordt het aanstellen van een onafhankelijk voorzitter door de IGJ verplicht gesteld, bijvoorbeeld in de verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg of wijkverpleging wanneer een client is overleden. Zie ook de antwoorden op de meest gestelde vragen op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Verplichting tot calamiteitenonderzoek

Calamiteiten in de zorg zijn niet beoogde of onverwachte gebeurtenissen die betrekking hebben op de kwaliteit van de zorg en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor de patiënt(en) leiden. Uiteraard willen zorginstellingen calamiteiten voorkomen. Echter, overal waar mensen werken aan goede zorg, zijn incidenten helaas niet altijd te voorkomen. Als zorgaanbieder heeft u de plicht calamiteiten te melden bij de IGJ en een calamiteitenonderzoek uit te (laten) voeren. Na ontvangst van de rapportage stelt de inspectie vast of het onderzoeksrapport correct is opgemaakt; of er geen ernstige bedreiging is voor cliënten; en of de nodige maatregelen zijn getroffen.

Melding ernstig incident

Wanneer in een zorginstelling een ernstig incident wordt gemeld, moet de bestuurder van de instelling beoordelen of het een calamiteit betreft, die vervolgens gemeld moet worden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De IGJ geeft opdracht om zorgvuldig en onafhankelijk calamiteitenonderzoek te verrichten.

Kaat Vink & Partners levert een ervaren en betrouwbaar onderzoeksteam en/of onafhankelijk extern voorzitter voor calamiteitenonderzoek in de zorg. Met oog voor detail, analytische vaardigheden en het vermogen om, samen met u, de juiste onderzoeksmethode te kiezen en een gedegen onderzoek op te leveren. We leveren maatwerk: voor uw organisatie, voor de betrokkenen en voor de patiënt en/of de familie. Hieronder leest u meer over wat wij u kunnen bieden.

Huisstijlvorm transparant
pijn en ongemak

Voorbeelden van calamiteiten in de zorg zijn:

  • onbedoeld overlijden van een patiënt/cliënt
  • suïcide van een patiënt/cliënt
  • voorval dat heeft geleid tot ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel bij een patiënt/cliënt
  • gebeurtenis die heeft geleid tot ernstig geestelijk lijden van een patiënt/cliënt
  • incident waarbij patiënt/cliënt slachtoffer wordt van geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wanneer een calamiteitenonderzoek?

Zorginstellingen stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat hun patiënten/cliënten de beste en vooral veilige zorg krijgen. Daarvoor wordt gewerkt met protocollen en geschoolde en getrainde medewerkers. Ook werken de instellingen met uitgebreide kwaliteitssystemen die regelmatig getest worden door zowel de eigen professionals als door onafhankelijke externe partijen.

Als externe partij onderzoeken wij een gebeurtenis die niet is gegaan zoals een organisatie dit had gewild, ook wel een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis genoemd. Zorgt blijft namelijk mensenwerk en dan kan het gebeuren dat er incidenten voorkomen. Als een incident ernstige gevolgen heeft met (mogelijk) een relatie tot de geleverde kwaliteit van de zorg, dan kan er sprake zijn van een calamiteit waarvoor een onafhankelijk calamiteitenonderzoek is vereist.

Belangrijk om te weten is dat een calamiteitenonderzoek waarheidsvinding in juridische zin niet als doel heeft zoals het Openbaar Ministerie dat wel zou hebben. Ook gaat het er niet om een schuldige aan te kunnen wijzen. In een calamiteitenonderzoek verrichten wij documentenonderzoek en nemen wij interviews af. Wij gaan een open gesprek aan hoe toekomstige incidenten te vermijden zijn. Verwijtbaarheid is dus nooit het doel van calamiteitenonderzoek. Vermijdbaarheid is dat wel.

Waarom calamiteitenonderzoek door Kaat Vink & Partners?

Calamiteitenonderzoek heeft altijd tot doel om ervan te leren en om zinvolle verbeteringen door te kunnen voeren. Met de aanpak van Kaat Vink & Partners kunt u erop vertrouwen dat een gedegen calamiteitenonderzoek wordt verricht door ervaren professionals. Onafhankelijk. Betrouwbaar. Ook kan Kaat Vink & Partners een ervaren, onafhankelijk voorzitter voor uw calamiteitencommissie leveren.

Het is tegelijkertijd ook belangrijk om steun en begeleiding te bieden aan betrokkenen bij de calamiteit: patiënt/cliënt, familie én de betrokken zorgverlener(s). Bij weinig tot geen aandacht voor de betrokkenen kan de veroorzaakte schade groter worden door onzekerheid, boosheid, angst of uitval; mogelijk met klachtenprocedures tot gevolg. Vreselijk voor hen die het betreft, en een potentieel grote kostenpost voor de zorgorganisatie. Door reeds tijdens het calamiteitenonderzoek peer support te bieden aan de betrokken zorgverleners en de patiënt/cliënt en diens familie, blijft deze nevenschade beperkt en wordt deze soms zelfs voorkomen.

Huisstijlvorm transparant

Calamiteitenrapportage met verbeteradviezen

Wanneer u Kaat Vink & Partners inschakelt voor een calamiteitenonderzoek ontvangt u een uitgebreide rapportage met verbeteradviezen. Die adviezen moeten leiden tot verbetermaatregelen waarmee u een significante verbetering van de zorgkwaliteit kunt bewerkstelligen.

In de praktijk heeft u wellicht ervaren dat het implementeren van de juiste verbeteringen en deze vervolgens borgen en evalueren, veel lastiger is dan op het eerste gezicht lijkt. Wij werken met een netwerk van zorgprofessionals met de nodige kennis van zaken – ook waar het gaat om implementeren van verbetermaatregelen. Bij uw keuze voor samenwerking met Kaat Vink & Partners komt u tot werkelijke kwaliteitsverbetering, kunnen betrokken zorgverleners weer vooruit en helpt het de patiënt en/of diens familie de situatie te aanvaarden.

Calamiteiten

Met een calamiteitenonderzoek door Kaat Vink & Partners kunt u rekenen op:

  • onafhankelijk calamiteitenonderzoek door een ervaren team of leveren van een onafhankelijk voorzitter voor uw calamiteitencommissie
  • calamiteitenonderzoek op een niveau dat de individuele zorgverlener overstijgt
  • rapportage met verbeteradviezen en -mogelijkheden
  • ondersteuning, advies en nazorg voor patiënt/cliënt en/of zorgaanbieder

Voor wie werkt Kaat Vink & Partners?

Kaat Vink & Partners werkt voor alle soorten zorginstellingen, artsen, verpleeghuizen, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT), psychiatrie, gehandicaptenzorg, kinderopvang, Jeugdzorg, penitentiaire inrichtingen en meer. Kortom: alle instellingen, groot en klein, waar een vorm van zorg en/of ondersteuning wordt geboden aan patiënten/cliënten. Op deze pagina kunt u enkele referenties lezen van onze opdrachtgevers.

Contact met Kaat Vink & Partners

Voor meer informatie over (het laten doen van) een calamiteitenonderzoek in de zorg of voor het leveren van een onafhankelijk voorzitter kunt u contact opnemen met Kaat Vink & Partners. Wij vertellen u graag meer. U kunt ons een e-mail sturen via info@kaatvink-partners.nl, het contactformulier op de website invullen of ons rechtstreeks bellen op 085 060 58 18.

Neem contact op