Algemene voorwaarden

Definities

 1. Kaat Vink & Partners, in dezen vertegenwoordigd door C.J.C. Vink, statutair gevestigd te Bontebok onder KvK nr 01172012 en kantoor houdend aan de Goeman Borgesiuslaan 77 te 3515 ET Utrecht.
 2. Opdrachtgever: degene met wie Kaat Vink & Partners een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Kaat Vink & Partners en Opdrachtgever samen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens Kaat Vink & Partners.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Kaat Vink & Partners zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Kaat Vink & Partners zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de Opdrachtgever hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de Opdrachtgever verbindt Kaat Vink & Partners slechts, nadat de Opdrachtgever deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Kaat Vink & Partners hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Kaat Vink & Partners hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Kaat Vink & Partners te allen tijde wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Kaat Vink & Partners vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren, tenzij schriftelijk een vaste prijs is overeengekomen (zie ook lid 5).
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Kaat Vink & Partners, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verrichten, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door Kaat Vink & Partners een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. Kaat Vink & Partners is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Kaat Vink & Partners de Opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de Opdrachtgever het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 9. Kaat Vink & Partners heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Kaat Vink & Partners prijsaanpassingen meedelen aan de Opdrachtgever.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Kaat Vink & Partners gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de dag dat de Opdrachtgever in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Kaat Vink & Partners.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag Kaat Vink & Partners zijn verplichtingen opschorten totdat de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Kaat Vink & Partners op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de Opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Kaat Vink & Partners, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Kaat Vink & Partners te betalen.

Garantie

Aangezien partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Kaat Vink & Partners enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Kaat Vink & Partners voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Kaat Vink & Partners heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de Opdrachtgever.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dat Kaat Vink & Partners tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de Opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat Kaat Vink & Partners tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de Opdrachtgever.

Informatieverstrekking door de Opdrachtgever

  1. De Opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Kaat Vink & Partners.
  2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
  3. Indien en voor zover de Opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Kaat Vink & Partners de betreffende bescheiden.
   Stelt de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Kaat Vink & Partners redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Opdrachtgever.

Geheimhouding

  1. Kaat Vink & Partners houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die zij van Opdrachtgever ontvangen geheim. Dit geldt ook vice versa.
  2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende de Opdrachtgever waarvan Kaat Vink & Partners weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan zij kunnen verwachten dat verspreiding ervan Opdrachtgever schade kan berokkenen. Dit geldt ook vice versa.
  3. Zowel Kaat Vink & Partners als de Opdrachtgever nemen alle nodige maatregelen om te waarborgen dat de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim wordt gehouden.
  4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
   die al openbaar was voordat de Opdrachtgever en/of Kaat Vink & Partners deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Opdrachtgever en/of Kaat Vink & Partnersdie door de Opdrachtgever openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
  5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete.
  • is de andere partij een natuurlijk persoon dan bedraagt deze boete € 1.000
  • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Kaat Vink & Partners waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Kaat Vink & Partners tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Kaat Vink & Partners geleverde diensten.

Klachten

 1. Beantwoordt een verleende dienst niet aan hetgeen de Opdrachtgever redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Opdrachtgever Kaat Vink & Partners daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 2. De Opdrachtgever geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Kaat Vink & Partners in staat is hierop adequaat te reageren.
 3. De Opdrachtgever dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 4. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Kaat Vink & Partners gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De Opdrachtgever dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Kaat Vink & Partners.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dat een ingebrekestelling Kaat Vink & Partners ook daadwerkelijk bereikt, en uiterlijk binnen 1 maand na de constatering door Opdrachtgever dat er mogelijk sprake is van in gebreke blijven door Kaat Vink & Partners.

Aansprakelijkheid Kaat Vink & Partners

 1. Kaat Vink & Partners is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Kaat Vink & Partners en/of voor Kaat Vink & Partners werkzame derden.
 2. Indien het bij lid 1 beschrevene zich voordoet, is Kaat Vink & Partners (en/of voor haar werkende derden) uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de in een overeenkomst vastgelegde werkzaamheden.
 3. Kaat Vink & Partners is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Vervaltermijn

Elk recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding van Kaat Vink & Partners vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

De Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Kaat Vink & Partners toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
Is de nakoming van de verplichtingen door Kaat Vink & Partners niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Kaat Vink & Partners in verzuim is.
Kaat Vink & Partners heeft het recht de overeenkomst met de Opdrachtgever te ontbinden, indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Kaat Vink & Partners kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Kaat Vink & Partners in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de Opdrachtgever niet aan Kaat Vink & Partners kan worden toegerekend in een van de wil van Kaat Vink & Partners onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Kaat Vink & Partners kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Kaat Vink & Partners 1 of meer verplichtingen naar de Opdrachtgever niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Kaat Vink & Partners er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Kaat Vink & Partners is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel genieten.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Kaat Vink & Partners is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Kaat Vink & Partners zoveel mogelijk vooraf met de Opdrachtgever bespreken.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de Opdrachtgever uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Kaat Vink & Partners.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Kaat Vink & Partners bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen hadden./li>

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Kaat Vink & Partners kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 1 juli 2023.

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden.

Neem contact op